Δάμου Κωνσταντίνα

Δάμου Κωνσταντίνα

Σπουδές Επαγγελματική Δραστηριότητα
Τηλέφωνο:

2653031788

Σπουδές

Aπόφοιτος της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής Άνω Πεδινών

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Έχει την εποπτεία επί εικοσαετίας του Εργαστηρίου Υφαντικής (τμήμα παραγωγής) στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου, η οποία λειτουργεί από το 1981. Σε αυτό εργάζονται απόφοιτες μαθήτριες της Σχολής αμειβόμενες σύμφωνα με το αποδιδόμενο έργο και ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ